2009-07-31

Applaus

Vlabra'ccent vzw is het samenwerkingsverband van alle cultuur- en gemeenschapscentra in Vlaams-Brabant - inclusief de gemeenschapscentra van vzw de Rand - en de provincie Vlaams-Brabant.
Doel van Vlabra'ccent is om via samenwerking het aanbod van de centra beter op elkaar af te stemmen en te verrijken en om beter te communiceren naar de lokale en regionale bevolking. De infrastructuur van iedere zaal, het profiel van het centrum en de lokale context bepalen hierbij mee de keuzes.
Waar de samenwerking oorspronkelijk (Vlabra'ccent is gestart in 1999) vooral op provinciaal niveau plaats vond, is het gewicht de laatste jaren meer en meer op het regionale overleg en de regionale samenwerking komen te liggen. Tegelijk is er duidelijk een evolutie waarbij Vlabra'ccent niet alleen de samenwerking tussen de cultuur- en gemeenschapscentra onderling ondersteunt, maar ook de netwerking stimuleert met zowel andere culturele partners (bibliotheken, cultuurbeleidscoördinatoren, het verenigingsleven, erfgoedwerkers, ...) als andere domeinen (jeugd, sport, toerisme, ...).
Via applaus.be, de website van het samenwerkingsverband, wordt het aanbod van alle centra (en sinds 2007 ook van andere culturele actoren) online vlot beschikbaar gesteld.

Website : http://www.applaus.be/index.php

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2009-07-30

CANON - Cultuurcel

CANON is de cultuurcel van het Vlaamse onderwijsministerie.
CANON wil bruggen slaan tussen cultuur en onderwijs. Daarom investeert CANON in onderzoek, overleg en studiedagen. CANON wil een breed publiek wegwijs maken in cultuureducatie.Daarom stimuleert CANON de creatieve schoolpraktijk. Met verhalen uit scholen en met geld voor concrete projecten. En met een eigen, welgekozen aanbod van publicaties en methoden.

Website : http://www.canoncultuurcel.be/home

2009-07-29

BAM

BAM staat voor:
Verzamelen en verspreiden van kennis en informatie.
Platform voor praktijkonderzoek en praktijkontwikkeling.
Draaischijf tussen beleid en praktijk.
Vlaamse scène in internationale context.

Website : http://www.bamart.be/home/index/nl/BAM

2009-07-28

Ecodesign

Ecodesign ?
Iedereen heeft al wel gehoord van de opwarming van de aarde, het uitdunnen van de ozonlaag (met af en toe zelfs gaten erin), zure regen, een daling van de biodiversiteit, enz.
Al deze milieueffecten (en nog vele andere) zijn (on)rechtstreeks het gevolg van onze consumptie in de (westerse) maatschappij. En nee, dit wordt niet gezegd om je met de vinger te wijzen, maar omdat het gewoonweg de realiteit is.Als iedereen minder zou verbruiken (voeding, water, energie, kleren, meubels en ga zo maar door), én als alles ook nog iets eerlijker verdeeld zou worden over de wereldbevolking, dan zou de wereld er toch een beetje mooier uitzien, nietwaar?!?
MAAR…da’s natuurlijk eenvoudiger gezegd dan gedaan...
Als ontwerper heb echter je heel wat ‘in de pap te brokken’. Jij bent het immers die beslist welk en hoeveel er van elk materiaal er gebruikt zal worden, of het ontwerp of delen ervan hergebruikt of gerecycleerd zullen kunnen worden, hoe de mensen het zullen gebruiken/verbruiken/misbruiken, enz.

Website : http://www.ecodesign.be/

2009-07-27

KIK

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium werd in 1948 opgericht en is één van de 10 wetenschappelijke instellingen onder de bevoegdheid van de Federale Minister voor Wetenschapsbeleid. Het staat in voor de inventarisatie, wetenschappelijke studie, conservatie en valorisatie van het artistieke en culturele patrimonium van het land, en heeft een opdracht van zowel onderzoek als dienstverlening. Het vormt een uniek instrument voor de ontsluiting van het roerende en onroerende patrimonium van ons land.
Drie departementen verenigen kunsthistorici, fotografen, chemici, fysici en conservatoren-restaurateurs. Door de confrontatie van hun bevindingen kunnen relevante gegevens worden samengebracht en werken vanuit verschillende invalshoeken worden bestudeerd: hun samenstelling, evolutie, de veroudering van de gebruikte materialen en de middelen om dit tegen te gaan. Elke restauratiebehandeling is gebaseerd op een dergelijke diepgaande voorstudie.
Onze specialisten verstrekken advies aan onderzoekers, eigenaars van openbare collecties en privé-verzamelaars. Het Instituut stelt ook een indrukwekkende fototheek ter beschikking van het publiek, die momenteel uit iets meer dan één miljoen foto's bestaat. De bibliotheek gespecialiseerd in kunstgeschiedenis, krijgt jaarlijks een aanzienlijk aantal bezoekers over de vloer. De publicaties, de fotografische inventaris, de door het Instituut georganiseerde lessen, congressen en seminaries demonstreren de rol die het KIK speelt bij de valorisatie van het patrimonium en de verspreiding van werkinstrumenten voor onderzoekers en voor het grote publiek.
Het Instituut huisvest in één enkel gebouw laboratoria, ateliers voor conservatie-restauratie, fotografische studio's, een fototheek en bibliotheek. Zijn gebouw, waarvan bepaalde delen beschermd zijn, is het eerste ter wereld speciaal ontworpen om er de verschillende disciplines die met de conservatie van kunst te maken hebben in onder te brengen en zo het interdisciplinair onderzoek van kunstwerken mogelijk te maken.
Bent u eigenaar van een openbare verzameling, privé-verzamelaar of onderzoeker, en bent u in het bezit van een werk dat een bijzondere waarde heeft voor het patrimonium, dan kunt u beroep doen op onze specialisten voor advies, onderzoek van het werk, een conservatie- of restauratiebehandeling of om het werk te laten fotograferen.

Website : http://www.kikirpa.be/NL/1/1/Home.htm

2009-07-26

Erfgoedsite

De Erfgoedsite presenteert het (cultureel) erfgoed in Vlaanderen naar een breed publiek. Deze portaalsite informeert over activiteiten, collecties, instellingen, verenigingen en organisaties in het brede erfgoedveld, signaleert interessante websites en digitale collecties en zet nieuwe ontwikkelingen in de kijker.

Website : http://www.erfgoedsite.be/index.cfm

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2009-07-25

Onroerend Erfgoed

De website van de Vlaamse overheid over onroerend erfgoed in Vlaanderen. Deze website vervangt de vorige site (www.monument.vlaanderen.be), die informatie bevatte van de voormalige afdeling Monumenten en Landschappen en van zes erfgoedverenigingen.
De website is aangepast aan nieuwe internetstandaarden inzake gebruiksvriendelijkheid en raadpleegbaarheid voor mensen met een handicap. De doelstelling blijft dezelfde: correcte en toegankelijke informatie bieden over archeologie, monumenten- en landschapszorg in Vlaanderen.

Website : http://www.onroerenderfgoed.be/

2009-07-24

Vlaamse Museumvereniging

DE VMV ALS VERTEGENWOORDIGER (REPRESENTEREN)
De VMV behartigt de belangen van haar leden (individuen en instellingen) bij de verschillende overheden. Aan het ruime debat rond cultureel erfgoed neemt de VMV telkens deel wanneer zij daarom gevraagd wordt. Indien zij ervaart dat de belangen van haar leden onvoldoende aan bod komen of niet gehoord worden, zal de VMV optreden.
De VMV zal als enige belangenbehartiger in Vlaanderen de musea en haar leden vertegenwoordigen, zowel binnen de Belgische als binnen de internationale context. Zij is de officiële vertegenwoordiger bij ICOM en bij NEMO.
De VMV stimuleert haar leden om te participeren aan internationale projecten en samen te werken met dergelijke partners om zo de Vlaamse museumexpertise te promoten en uit te wisselen.
De VMV streeft naar een uitbreiding van haar ledenbestand om een volwaardig vertegenwoordiger van het museumveld te zijn.
De VMV erkent het belang van netwerkfuncties en organiseert de deelname van haar leden hieraan.
DE VMV ALS ACTOR (MOBILISEREN)
De VMV sensibiliseert en mobiliseert haar leden rond een concrete actie, nl. de Museumavonden, en betrekt hierbij het publiek. Daarnaast kan de VMV acties ondernemen vanuit een analyse van de eigen behoeften of zij kan deelnemen aan overkoepelende initiatieven van o.a. de overheid.
Als vereniging zal de VMV bijzondere aandacht besteden aan de bij haar aangesloten leden. Dit zal zij doen door geschikte communicatiekanalen te ontwerpen en door specifieke ontmoetingsmomenten te organiseren.
Zij wil een ontmoetingsplaats en gespreksplatform zijn. Als belangenbehartiger zal de VMV waken over het naleven van de deontologische code van het museale beroep.
DE VMV ALS DENKTANK (DETECTEREN EN REFLECTEREN)
De VMV detecteert de aanwezige deskundigheid in het veld en wil deze laten delen door zo veel mogelijk geïnteresseerden. De VMV ondersteunt het bewaren en het uitwisselen van expertise via ondermeer collegagroepen.
De VMV zal op basis van de aanwezige expertise en ervaring die zij detecteert bij haar leden nieuwe inzichten met betrekking tot het culturele erfgoeddomein verzamelen en doorgeven naar het ruimere museum- en erfgoedveld.
De VMV treedt op als forum, als platform voor de discussie rond het museumbeleid in de ruimste zin. De VMV zet aan tot studie, reflectie en debat over de maatschappelijke rol en de betekenis van de musea. De plaats van de musea in de samenleving moet behouden blijven en versterkt worden .

Website : http://www.museumvereniging.be/intro.php

2009-07-23

Amarant

Amarant biedt vorming aan over de geschiedenis en de actuele ontwikkelingen van beeldende kunst, muziek en filosofie.
Ons educatief aanbod omvat cursussen, tentoonstellingsbezoeken, daguitstappen en reizen.
Amarant wil de essentiële rol die kunst en filosofie spelen in zelfontplooiing en de samenleving versterken.Het cursusaanbod is divers qua onderwerp, invalshoek en benaderingswijze.Onze begeleide tentoonstellingsbezoeken en kunsthistorische daguitstappen in binnen- en buitenland vormen daarbij een onmisbare aanvulling.
Op Amarantreizen wordt u begeleid door dezelfde docenten die u via ons cursusaanbod degelijk voorbereiden op het reisthema.Amarantactiviteiten zijn gericht op cultuurparticipatie, kunstbeleving en ontmoeting tussen mensen met een ruime culturele belangstelling.

Website : http://www.amarant.be/

2009-07-22

Provincie Antwerpen - Departement Cultuur

Het departement Cultuur overspant alle culturele materies waarmee de provincie bezig is. De zorg voor het erfgoed, de spreiding van kunsten en cultuurbeleving en het beheer van eigen musea en cultuurhuizen zijn onze belangrijkste opdracht. Walter Rycquart leidt sinds 1 december 2008 het departement Cultuur dat is onderverdeeld in drie centrale diensten.

De Stafdienst begeleidt, ondersteunt en bewaakt de goede interne werking van het departement op het vlak van personeelszaken, logistiek en informatica, boekhouding en budgetopmaak en rapportering aan deputatie en provincieraad. Daarnaast is de stafdienst draaischijf tussen het centrale bestuur en de provinciale musea, de Arenbergschouwburg en kasteel d’Ursel. De stafdienst huisvest ook de dienst cultuurpromotie en projectwerking.
De dienst Cultuurspreiding en Kunsten organiseert eigen culturele activiteiten, voert het subsidiebeleid uit op het vlak van cultuurspreiding en kunsten en geeft centrale ondersteuning aan de provinciale culturele instellingen Arenbergschouwburg en Provinciaal Bibliotheek Centrum.
De dienst Erfgoed is verantwoordelijk voor de bescherming van het roerend en onroerend cultureel erfgoed in de provincie Antwerpen in de ruimste zin. Deze dienst maakt wetenschappelijke studies en publicaties, voert het subsidiebeleid op erfgoedgebied uit en organiseert eigen culturele activiteiten. De dienst omvat het provinciearchief, het architectuurarchief en vzw Monumentenwacht Provincie Antwerpen.

Website : http://www.provant.be/bestuur/departementen/cultuur/index.jsp

2009-07-21

Monumenten & Landschappen van het Brussels Hoofstedelijk Gewest

In België is de bescherming van het onroerend erfgoed (monumenten, landschappen en archeologie) en gewestelijke bevoegdheid. De wettelijke bepalingen inzake het behoud van het onroerende erfgoed in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn opgenomen in het Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening (BWRO), dat van kracht werd op 5 juni 2004, en in diverse toepassingsbesluiten.
De belangrijkste opdrachten van de Directie Monumenten en Landschappenvan het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn:
Het onroerend erfgoed identificeren en bestuderen door het opstellen en regelmatig updaten van inventarissen en atlassen.
Het onroerend erfgoed wettelijk beschermen door middel van besluiten tot inschrijving op de bewaarlijst en tot bescherming van goederen.
Het erfgoed restaureren en beheren door de opvolging van de werkzaamheden, vanaf de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning tot het einde van de werkzaamheden en de toekenning van eventuele subsidies.
Archeologische opgravingen uitvoeren en de bewaring en herwaardering verzekeren van het archeologisch erfgoed dat wordt ontdekt.
Deelnemen aan Europese en internationale projecten ter bevordering van de samenwerking en de uitwisseling van goede praktijken.

Website : http://www.monument.irisnet.be/nl/index.htm

2009-07-20

RASA

RASA wil kinderen van 4 tot 14 als smaakmaker de kans geven te proevenvan hedendaagse beeldende kunst met projecten die de zintuigen strelen en de smaakpapillen prikkelen.RASA maakt ontmoetingsmomenten mogelijk met kunst : rendez-vous of afspraakjes, beperkt in tijd, maar intens en lang nazinderend. Kunstproeverijen kortom, die zin geven in meer.

Website : http://www.rasa.be/

2009-07-19

The Broad Art Foundation

The Broad Art Foundation is a lending resource of contemporary art drawn from the collections of two of the foremost philanthropists of our day, Eli and Edythe Broad. With a strong desire to advance public appreciation for contemporary art, the Broads established The Broad Art Foundation in 1984 as a way to keep these works in the public domain through an enterprising loan program that makes the art available for exhibition at accredited institutions throughout the world. The result is a lending library of contemporary art and an expansive collection that is regularly cited as one of the top in the world.

Website : http://www.broadartfoundation.org/home.html?showIntro=false

2009-07-18

World History Timeline

Timeline of evolution, culture and knowledge
13.7 billion years of universal history.
Over 60.000 years of art, technology and religion.
Over 6000 years of literature, art, world religion, philosophy, science, music and political facts
A horizontal and vertical linkage of the artistic, intellectual, and scientific movements in world history.
Thousands of important people and their publications situated with data.A full colour edition, illustrated with over 150 images and maps.
The content is based upon comparison of various reliable courses and supervised by 18 European academics.
The most complete history of the world on one wall chart !

Website : http://www.worldhistory-poster.com/


2009-07-17

Initia

Initia is een organisatie die professioneel en autonoom projecten produceert op het terrein van de hedendaagse beeldende kunst. Ze plaatst haar artistiek filosofische werking binnen een maatschappelijke context. Initia maakt enerzijds deel uit van die context maar tracht zich anderzijds ervan te bevrijden.
Zij stelt zich de opdracht de kunstmatigheid van het maatschappelijke open te doorbreken. Initia wil vanzelfsprekendheden en preposities ten opzichte van de werkelijkheid aristiek en filosofisch in vraag stellen.

Website : http://www.initia.be/index.html

2009-07-16

Artbij

ARTBIJ ondersteunt artistieke en creatieve jongerenprojecten met professionele begeleiding. Door de steun en inzet van vele vrijwilligers wordt elk project een unieke ervaring.

Website : http://www.artbij.be/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

2009-07-15

Kunst in Huis

Kunst In Huis maakt promotie voor jonge Vlaamse kunstenaars en tracht openheid te creëren voor actuele kunst bij een zo groot mogelijk publiek. Dit gebeurt door het verhuren van kunstwerken aan particulieren en bedrijven; maar evenzeer door het organiseren van tentoonstellingen, projecten en het participeren aan artistieke evenementen.
Kunstenaars krijgen een podium waarop ze hun werk kunnen tonen. Ze ontvangen bovendien een financiële vergoeding voor de kunstwerken die ze Kunst In Huis ter beschikking stellen. Het publiek kan aan een democratische prijs Kunst In Huis halen en bij gelegenheid rechtstreeks of onrechtstreeks met kunstenaars in contact komen.
Kunst In Huis wil niet het zoveelste distributiekanaal voor actuele kunst zijn, maar stelt een unieke ervaring van omgaan met kunst centraal, waarbij niet het bezitten van het kunstwerk, maar wel de kunstervaring centraal komt te staan.

Website : http://www.kunstinhuis.be/

2009-07-14

WOCK - Werken aan onderwijs, cultuur en kunst

WOCK is ingebed in de Pedagogische Begeleidingsdienst en de Dienst Kunsten van de Stad Gent. WOCK maakt de verbinding tussen Onderwijs en Cultuur en werkt netoverschrijdend voor alle scholen en culturele actoren in Gent.
Bij WOCK kan je terecht voor
- portaalfunctie:
- WOCK-web
- Pandoera kindercultuurkrant
- Cultuurcheques voor studenten
- steunpuntfuctie: - organisatie en begeleiding van projecten en evenementen
- advies
WOCK wil – door middel van creativiteit, kunstbeleving en interactie met cultuur en kunstvormen in het onderwijs- de kinderen en jongeren stimuleren in hun persoonlijke, sociale en culturele ontplooiing.
WOCK heeft aandacht voor
- Verbondenheid met culturele en maatschappelijke context
- Leef- en ervaringswereld van kinderen en jongeren- Innovatie en veranderingsprocessen
- Duurzaamheid

Website : http://www.wock.be/

2009-07-12

Moderne beeldende kunst na 1945 uit Nederland en België

Deze unieke kunstencyclopedie geeft een overzicht van beeldende kunst in de periode 1945-1995 uit de collecties van Belgische en Nederlandse musea. Een simpel naslagwerk waarin men eenvoudig gegevens kan terugvinden over kunstenaars met hun werken en waar deze zich bevinden. Het unieke van deze website is met name dat aan de kunstenaars alle belangrijke kunstwerken zijn gekoppeld met de beschrijving van de titel, jaar en de afkorting van het museum. Dit naslagwerk is in principe toegankelijk voor een ieder die belangstelling heeft voor schilderkunst, beeldhouwkunst en toegepaste kunst.

Website : http://members.home.nl/kunstna1945/

2009-07-10

2009-07-09

CGFA

CGFA - Virtual Art Museum, a non-profit site, is available for your pleasure due to the generosity of its mirrors.

Website : http://cgfa.sunsite.dk/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2009-07-07

ARTO

De ARTO-website biedt u alle informatie uit het ARTO-lexicon in boekvorm en op CD-rom én nog meer:
een historische inleiding over de schilderkunst, de beeldhouwkunst en over de grafische kunst;
een kritisch overzicht van de actuele kunst;
de biografieën van ca. tien duizend plastische kunstenaars;
meer dan twee duizend illustraties;
informatie over een honderdtal kunstkringen;
een bibliografie van meer dan drieduizend vijfhonderd titels.

Website : http://www.arto.be/INDEX.cfm

2009-07-06

Mark Harden's Artchive

Virtual gallery of classic and contemporary painting, sculpture, as well as art critique, reviews, and links.

Website : http://www.artchive.com/

2009-07-04

The Belgian Art Research Institute

The Belgian Art Research Institute was founded by its director Olivier Bertrand in 1999. Ever since then our institution is committed to the scientific research of 19th and 20th century art in Belgium. With our findings, followed by publications and exhibitions, we have contributed to the rising international interest in Belgian artists like Theo van Rysselberghe and Rik Wouters.
Our international team of independent experts is specialised in consultation of primary and secondary sources, evaluation of private and public, national and international archive holdings. In the course of the years we have gathered original documents and established one of the largest private archives on leading Belgian artists. Enriched by donations and purchases from private collections our archive represents therefore a unique source of unpublished documents and photographs.
Our profound interest lies in the continuous exploration of Belgian Art. Therefore, the Belgian Art Research Institute is preparing following publications:
La Galerie Giroux
Théo Van Rysselberghe
Ivan Pokitonow
Rik Wouters, Works on paper and sculptures
Juliette and Rodolphe Wytsman
Please let us know whether you have any artworks or relevant original documents on the artists mentioned below so that we can include them in our upcoming catalogues raisonnés.

Website : http://www.belart.org/

2009-07-03

Modern & contemporary artists and art

artist and art ... the-artists.org ... The major modern & contemporary visual artists (up to 10.000). Sculpture, painting, installation, print, performance, photography, collage and multimedia and digital artists. By technique, art style and art movement. Famous, established and emerging artists since 1900 are presented with their portrait, biography and/or portfolio, with links to webresources to find anything you want to know about them, with images of their work, comprehensive biographies and articles, and if it exists, the artist ‘s personal website. Members are able to write comments and add new information. Professional artists can become part of the-artists.org by building their own portfolio and profile. In short: This is a website for art lovers, art students, artists, art historians, large and small collectors, museumcurators, art gallery owners and exhibition organisers.

Website : http://the-artists.org/

2009-07-02

Artnet

Artnet is the place to buy, sell and research fine art online. Our online Gallery Network is the largest of its kind, with over 2,200 galleries in over 250 cities worldwide, more than 158,000 artworks by over 39,000 artists from around the globe. The Network serves dealers and art buyers alike by providing a survey of the market and its pricing trends, as well as the means to communicate instantly, inexpensively and globally. Other key services include artnet Magazine, the insider's guide to the art market with daily news, reviews, and features by renowned writers in the art community and the Price Database. artnet’s Price Database is the most comprehensive color illustrated archive of fine art auction results worldwide. Representing auction results from over 500 international auction houses since 1985, the Price Database covers more than 3.8 million artworks by over 182,000 artists, ranging from Old Masters to Contemporary Art.

Website : http://www.artnet.com/

2009-07-01

ArtMagick

ArtMagick is a virtual gallery dedicated to the continual quest of seeking out obscure 19th century artists and long-forgotten paintings and poems illustrating a "magic world of romance and pictured poetry". The majority of the content in the archive covers the Pre-Raphaelite and Symbolist movements.

Website : http://www.artmagick.com/